Naše motto: péče o zdravý a komplexní vývoj všech našich dětí bez rozdílů

Mateřská škola Brno, Francouzská 50

 

 

Mateřská škola Brno
Francouzská 50,
příspěvková organizace
IČ: 64328449

Zřizovatel:
Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
,
Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

Novinky

Informace k zápisu do MŠ pro šk.r. 2023/2024

Informace k zápisu do MŠ 2024 / 2025 – zapis-2024.pdf (1,0 MB, PDF)

Důležité termíny

Prázdninový provoz

Škola bude uzavřena:
od: 1.7.2024 do: 11.8.2024
od: 26.8.2024 do: 31.8.2024

 

 

O nás

Budova, v níže je nyní zřízená mateřská škola, byla dostavena asi v roce 1966. Původně se jednalo o hospodářský objekt – výměníkovou stanici. 

Část volného objektu sloužila různým účelům – v přízemí byla původně prádelna, v poschodí družina mládeže, než byla dokončena základní devítiletá škola. 

V červnu 1971 bylo otevřeno v 1.poschodí jako provizorium jedno oddělení mateřské školy pro děti ve věku 3-6 let.

Mateřská škola Francouzská se nachází ve středu města Brna; budova stojí v řadové zástavbě domů v blízkosti jednosměrné silnice, v dosahu MHD. Ke škole je možná i doprava vlastním automobilem, díky možnosti parkování před mateřskou školou.
Celá budova mateřské školy byla zrekonstruovaná v roce 2007 za 17,5 miliónů korun. Náklady ve výši 5,5 miliónu korun nesla městská část Brno -střed, 12 miliónů bylo čerpáno ze státního rozpočtu- Isorfin 2006. Akce byla zahájena v červnu roku 2006 z důvodu nevyhovujícího stavebně technického stavu budovy a kvůli nesplňování základních hygienických požadavků pro provoz zařízení tohoto typu.
Po rekonstrukci škola získala moderní a nově vybavené prostory pro své zaměření. Slavnostně byla otevřena v srpnu 2007.

Školní zahrada je vybavená pískovištěm. Na pozemku zahrady je vytvořen koutek s výukovými záhony, na kterých děti poznávají hlavní pěstované druhy zeleniny jako jsou rajčata, okurky, dýně apod. Děti sledují jejich růst, dozrávání a jejich využití. Zahrada je průběžně osazována okrasnými keři a rostlinami i ovocnými stromky.

MŠ je uspořádána do dvou pater a členění školy je řešeno tak, že místnosti, kde pobývají děti, jsou orientovány do klidného prostředí školní zahrady. V prvním patře se nachází šatna pro děti, výdejna stravy a jídelna, přístup do zahrady a úklidová místnost a první třída Berušek-věkově smíšená. Ve druhém patře je relaxační místnost k odpočinku dětí s lehátky, ředitelna, archiv, šatna zaměstnanců, kuchyňka , sklady. Nachází se zde i druhá třída Motýlků- věkově smíšená. V suterénu je prostor na úschovu hraček, zahradního nářadí a náčiní a také sprchový kout a toaleta pro děti.
Třídy jsou prostorné, vybavené novým nábytkem, sestavené do hracích koutů.

Ke stažení:

Škola je zapojena do projektu Digitalizujeme školu – Vybavení škol digitálními technologiemi, který je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát NPO – Digitalizujeme školu (396 kB, PDF)

logo EU

Škola je zapojena do projektu MAP IV, který je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát MAP IV_mapiv


Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

logo EU

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

logo projektu evropské unie

MAP II

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

 • Cílem projektu je zvýšení  dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií
logo projektu evropské unie

logo ministerstva školství

Ke stažení:

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

1. Název a právní forma organizace

Mateřská škola Brno, Francouzská 50, příspěvková organizace

Sídlo: Francouzská 50/384, 602 00 Brno – město

Právní forma: příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva Statutárního města Brna, Městské části Brno – střed ke dni 1.1. 1996 jako příspěvková organizace. Předmětem činnosti je poskytování předškolního vzdělávání – zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku, a navazuje na výchovu v rodině.

Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

3. Organizační struktura

Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy. Řídí práci podřízených  pracovníků: pedagogických a provozních pracovníků.  Součástí  MŠ je výdejna stravy.

Ředitelkou školy je na základě jmenování Radou města Brna ze dne 1. 7. 1999 Iveta Hniličková.

Zástupcem statutárního orgánu školy je od 20.9.2022 ustanovena paní učitelka Ivana  Pechmannová.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Francouzská 384/50, 602 00, Brno
Úřední hodiny: středa 10.30 – 11.30 hod. nebo po domluvě

Telefonní spojení: 545 578 896, mobil: 731 000 015

ID datové schránky: 3h52yw

E-mailová adresa: info@msfrancouzska.cz
Webové stránky: www.msfrancouzska.cz

5. Číslo bankovního účtu

Komerční banka, č.účtu 72 17 62 02 37 / 0100

6. IČ

64328449

7. DIČ

Mateřská škola není plátcem DPH.

8. Seznam nejdůležitějších dokumentů školy

 • Zřizovací listina vydaná zastupitelstvem Statutárního města Brna- Městské části Brno – střed ze dne 1.7.2009 – úplné znění
 • Údaje o jmenování ředitele školy do funkce ze dne 1. 7. 1999
 • Školní vzdělávací program „Hrajeme si s duhou celý rok“ ze dne 1. 9. 2015
 • Rozpočet na kalendářní rok
 • Vnitřní dokumenty školy:
  • Organizační řád školy
  • Školní řád
  • Provozní řád MŠ
  • Spisový a skartační řád
  • Školní matrika
  • Směrnice PO BOZP
  • Vnitřní účetní směrnice
  • Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy
  • Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání
  • Vnitřní platový předpis
  • Směrnice pro svobodný přístup k informacím
  • Směrnice o ochraně osobních údajů

Dokumenty jsou k nahlédnutí v mateřské škole v době jejího provozu , případně na webu mateřské školy.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ jedná a rozhoduje:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.,o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

9. Rozpočet

Rozpočty školy jsou k dispozici v sekci O nás, v záložce Dokumenty

10. Poskytování informací mateřskou školou
Mateřská škola zveřejňuje informace těmito způsoby:

 • v dokumentech školy
 • na informační tabuli školy při vstupu do MŠ
 • v ředitelně školy
 • prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci dětí
 • na internetových stránkách školy
 • prostřednictvím výroční zprávy ředitele školy

Škola zveřejňuje informace pro veřejnost především prostřednictvím:

 • zprávy o činnosti školy
 • školního řádu
 • rozpočtu školy
 • inspekčních zpráv České školní inspekce

11. Vyřizování žádostí o poskytnutí informace
Žádosti o poskytnutí informace, stížnost, návrh, podnět či jiné lze podat osobně:

 • u ředitelky školy v místě: Mateřská škola Brno, Francouzská 384/50, 602 00 Brno
 • písemně na adresu: Mateřská škola Brno, Francouzská 384/50, 602 00 Brno
 • elektronicky na adresu: info@msfrancouzska.cz

Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu  zákona o svobodném přístupu k informacím .

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není –li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování .

Tato žádost musí obsahovat dané údaje podle zákona č.106/1999  Sb. Neobsahuje- li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona  o svobodném přístupu k informacím .

Mateřská škola posoudí obsah žádosti a postupuje podle Směrnice o svobodném přístupu k informacím:

 1. Brání-li nedostatek údajů o žadateli k vyřízení podání , vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti , aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.
 2. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do  7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil.  Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 3. V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli.
 4. Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo ode dne jeho doplnění. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

Rozhodnutí podle zákona č. 106 /1999  Sb. bude zasláno poštou, nebo e–mailem. Po předchozí domluvě jej lze obdržet osobně u ředitelky školy.

Příjem žádostí a dalších podání:

Osobně u  ředitelky školy, která poskytuje informace, přijímá a vyřizuje stížnosti a vydává rozhodnutí.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat vždy písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Většinou je to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo v právním předpise uvedeno jinak.

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí podle zákona č. 106/1999 Sb. pro Mateřskou školu Francouzská 50, p.o., je Úřad městské části Brno-střed.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy životních situací včetně potřebných formulářů lze nalézt na internetových stránkách: https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/ (odkaz vede na stránky portálu veřejné správy).

14. Vymezení pravomocí a působnosti ředitelky školy

§164 Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Ředitel školy a školského zařízení
  1. rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
  2. odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
  3. odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
  4. vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
  5. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
  6. zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
  7. zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
  8. odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
 2. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále
  1. stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
  2. odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
 4. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
  1. zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
  2. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,
  3. zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
  4. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
  5. přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
  6. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
  7. zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,
  8. zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
  9. podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
  10. zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
  11. povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.
 5. Ředitel školy umožní každému pořízení kopií informací uvedených v předcházejícím odstavci, tuto službu zabezpečuje na základě předložené žádosti.

Odvolání  proti rozhodnutí ředitele školy, které souvisí s pravomocí ředitele školy podle zákona  č. 561/2004 Sb.,  školský zákon,  je možno podat v souladu s dikcí zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  Odvolacím orgánem je v tomto případě  Krajský úřad.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Ke stažení: Sazebník úhrad za poskytování informací (102 kB, PDF)

16. Licenční smlouvy

Nejsou

17. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Viz Dokumenty …

18. Účetní výkazy mateřské školy za předchozí rok

Viz portál Veřejný rejstřík a Sbírka listin (odkaz vede na stránky Veřejného rejstříku a Sbírky listin)

Naše poslání a vize

Filosofií naší školy je:
 • péče o zdravý a komplexní vývoj všech našich dětí bez rozdílů
 • položení základů vzdělávání všem našim dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb
 • vytvoření příjemné, klidné a rodinné atmosféry a zdravého klimatu v MŠ, který povede ke spokojeným dětem a rodičům.
Vzdělávání probíhá převážně na základě tvořivé činnosti dětí, jejich seberealizace a hry v průběhu celého dne, ve všech činnostech a situacích. Vycházíme z přirozených potřeb dětí, vždy zohledňujeme úroveň dětí. Snažíme se o vyváženost spontánních aktivit a řízených činností. Konkrétní vzdělávací cíle naplňujeme formou záměrného i spontánního učení. Při zařazování programově řízené činnosti vycházíme z co nejpřirozenější situace – skupinová, individuální nebo frontální činnost. Všechny činnosti obsahují prvky hry a zajímavých činností pro děti. Individuálně pracujeme s dětmi s odkladem školní docházky a předškolními dětmi.

Napište nám

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, viz Zásady ochrany osobních údajů (299 kB, PDF)

15 + 5 =

Adresa

Francouzská 50/384
602 00 Brno

Kontakt

Ředitelka: Iveta Hniličková
   545 578 896
     607 351 534
    info@msfrancouzska.cz
ID datové schránky: 3h52yw
Číslo účtu: 7217620237 / 0100

Provozní doba

Po – Pá 6.45 – 16.30
1.třída (Berušky): 6.45 – 16.00
2.třída (Motýlci): 7.30 – 16.30

Naše úspěchy ve výtvarných soutěžích

2019

 • Cestou dvou bratří, XIV. ročník, Velehrad 2019, 4.místo v kategorii MŠ

2017

 • Požární ochrana očima dětí, Okresní sdružení hasičů Brno-město a Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje, 1.místo

 2015/2016

 • Marťánci, škola z Marsu, celostátní výtvarná soutěž společnosti Emma Production s.r.o. Praha, 10.místo
 • Karel IV. očima dětí, Národní pedagogické muzeum a Knihovna J.A.Komenského Praha, 3.místo

2013/2014

 • Dva světy – svět světla a tmy, XXI. ročník, DDM Junior Brno, 3.místo
 • Jak se dráček skamarádil s koníčkem, partnerství měst Mrno – Stuttgart, 2 ocenění
 • Cestou dvou bratří, IX. ročník, Velehrad 2014, 15.místo

kapacita MŠ

let existence školy

Oddělení - Berušky a Motýlci

úspěchů ve výtvarných soutěžích

FOTOGALERIE

Prohlášení o přístupnosti webu

Webové stránky Mateřské školy Brno, Francouzská 50, příspěvková organizace splňují požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Na našem webu jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.


Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky par. 4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu info@msfrancouzska.cz, případně nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: 545 578 896.

© 2024